Regulamin wynajmu

Regulamin
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie „Okuninka Pokoje”* i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w „Okuninka Pokoje”. Dokonując ww. czynności, Gość** potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie „Okuninka Pokoje”. 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym z pokoi, a także na stronie - www.okuninkapokoje.pl

§2 DOBA pobytu
1. Pokoje wynajmowane są na doby. 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. 3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu. 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 2. Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w „Okuninka Pokoje” od godziny 7:00 do godziny 22:00. 4. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu wynajmującego, mieniu Gości, pracowników lub innych osobach przebywających w „Okuninka Pokoje” 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. 6. W przypadku braku odwołania rezerwacji pokoju 48 godzin przed przyjazdem lub do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do „Okuninka Pokoje”, zaliczka nie zostaje zwrócona. 7. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby, wynajmujący nie zwraca opłaty za daną dobę.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie „Okuninka Pokoje” pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 2. Gość „Okuninka Pokoje” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych „Okuninka Pokoje”, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, „Okuninka Pokoje” może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań „Okuninka Pokoje”, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia „Okuninka Pokoje”. 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, wyłączyć klimatyzację, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. 5. „Okuninka Pokoje” przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do „Okuninka Pokoje” w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§5 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w „Okuninka Pokoje” przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, „Okuninka Pokoje” przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność „Okuninka Pokoje”. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 6 godziny.

§6 CISZA NOCNA
W „Okuninka Pokoje” obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. „Okuninka Pokoje” akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie „Okuninka Pokoje” za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie „Okuninka Pokoje”. 2. W „Okuninka Pokoje” i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 3. W „Okuninka Pokoje” nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie „Okuninka Pokoje” akwizycji i sprzedaży obnośnej. 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie „Okuninka Pokoje”, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych „Okuninka Pokoje”. 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w „Okuninka Pokoje” i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

*Pokoje nr 16 i 18

**Osoba wynajmująca pokoje nr 16 i 18

Call Now Button